Privacy Statement

General

JCA International (referred to below as ‘JCA‘) treats your personal data with respect and ensures that the personal information you supply to us or that we otherwise obtain is treated confidentially. By ‘personal data’ we mean all information about a private individual.

The following information is given in compliance with the duty to inform the person whose personal data is processed by JCA, as required under the General Data Protection Regulation (the ‘GDPR’).

Controller and communication

JCA processes personal data within the scope of its legal services, and in such capacity acts as controller. We will ask your specific consent for any processing of your personal data that falls outside the scope of our legal services.

The reasons for processing personal data

JCA processes your personal data for the following reasons:

What personal data do we process?

JCA processes the following personal data in particular:

JCA processes this personal data either because you supplied it to us voluntarily as the data subject, or it was obtained within the scope of our service, or it was supplied to us by third parties (including opposing parties), or it was available via public sources.

Justification for processing personal data

JCA processes the said personal data only on the basis of one or more of the following grounds, as set out in Article 6 of the GDPR:

Sharing personal data with third parties

JCA will only share your personal data with third parties insofar as necessary for providing the legal service and/or having regard to the reasons listed above. We might share this personal data in order, for example, to request an expert investigation, or to engage another third party on behalf of and on the instructions of JCA, as well as to supply your personal data in connection with judicial or other proceedings, or in correspondence with an opposing party.

In addition, JCA may supply personal data to a third party such as a supervisory body or other body with public authority, insofar as there is a statutory obligation to do so.

Insofar as necessary JCA will enter into a processor agreement with any third party that processes personal data on behalf of, and on the instructions of, JCA, under which such third party is required to likewise comply with the GDPR.

Security of personal data

JCA attaches great importance to the security and protection of your personal data and will take appropriate technical and organisational measures, having regard to the state of the art, to guarantee a level of security commensurate with the risk.

Period for which personal data may be stored

JCA does not store personal data for processing longer than is necessary for the above objectives for data processing or as required by any laws or regulations.

Privacy rights of data subjects

You may contact us via the contact details we have supplied to you to make any request with regard to consultation, correction, restriction, objection to, and the transferability of data, the deletion of personal data, or the withdrawal of previously given consent. You will receive a response from us within four weeks following receipt of your request.

There may be circumstances in which JCA is unable to comply in full or at all with your request as a data subject. For example, we may be prevented from doing so by the attorneys’ obligation of confidentiality, or statutory storage periods.

In order to be sure that based on your request we supply the correct personal data to the right person, we will ask you to supply a copy of your valid passport, driving licence, or identity card with your photograph and BSN number blacked out. JCA will only consider requests that relate to your own personal data.

Use of social media

On the website(s) of JCA and elsewhere there are buttons and/or links to be able to promote or share web pages on third-party social media networks or websites, such as Twitter, Linkedin, or Facebook. JCA does not supervise and is not responsible for the processing of your personal data by and via such third parties. The use of this media is therefore at your own risk. Before you make use of these third-party services we recommend you to first read the privacy statements of these third parties.

Statistics and cookies

Insofar as JCA updates user data for its website or app for statistical purposes, in principle the personal data collated in this process is anonymised and not sold on by JCA to any third party.

‘Cookies’ may be used to increase the convenience of JCA’s website(s). A cookie is a small data file placed on, for example, your computer, tablet, or smartphone during your visit to the JCA website(s). You may refuse these cookies at any time, although by doing so you may limit the functionality and convenience of the website(s).

Updating of privacy statement

JCA is entitled to update the content of this privacy statement at any time without the need to give prior notice. Updates of this privacy statement will be published on our website(s). You should therefore consult our website(s) at regular intervals.

Questions & contact

If you have any questions or comments regarding the processing or your personal data or this privacy statement, please contact our Data Protection Officer.

This privacy statement came into force on the same date as the GDPR.


Nederlands

Algemeen

JCA International (hierna JCA) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens door JCA worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

JCA verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening en is als zodanig verwerkingsverantwoordelijke. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten onze dienstverlening om zullen wij uw specifieke toestemming vragen.

Doel verwerking persoonsgegevens

JCA verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

JCA verwerkt in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt JCA omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen) of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

JCA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Delen van persoonsgegevens met derden

JCA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en/of met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van JCA, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan JCA persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van JCA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

JCA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

JCA bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onze aan u bekende contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij JCA aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. JCA neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op onder meer de website(s) van JCA zijn  buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. JCA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Voor zover JCA gebruiksgegevens van haar website of app bijhoudt voor statistische doeleinden, worden de langs deze weg verzamelde persoonsgegevens in beginsel anoniem gebruikt en niet door JCA verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van JCA te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van JCA op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Aanpassing privacy statement

JCA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met  onze Functionaris Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is van kracht sedert de inwerkingtreding van de AVG.